GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ „RIDERSOFOR.HU” JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (A TOVÁBBIAKBAN: TÁJÉKOZTATÓ) CÉLJA, HOGY A WWW.RIDERSOFOR.HU WEBOLDALT (A TOVÁBBIAKBAN: HONLAP) LÁTOGATÓ (A TOVÁBBIAKBAN: FELHASZNÁLÓ) SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: INFOTV.) SZERINTI MEGFELELŐ TÁJÉKOZTATÁS ALAPJÁN TÖRTÉNJEN, AZAZ A FELHASZNÁLÓ TISZTÁBAN LEGYEN AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJÁVAL, CÉLJÁVAL, ANNAK IDEJÉVEL,

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
„RIDERSOFOR.HU”

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a www.ridersofor.hu weboldalt (a továbbiakban: Honlap) látogató (a továbbiakban:Felhasználó) személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:Infotv.) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján történjen, azaz a Felhasználó tisztában legyen az adatkezelés jogalapjával, céljával, annak idejével, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival és a jogorvoslati lehetőségeivel.

A Honlap üzemeltetője Dabrónaki Dénes E.V. (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő). A Szolgáltató elkötelezett a Felhasználó személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti a hatályos jogszabályokkal összhangban végzett adatkezelési tevékenységeit. Jelen Tájékoztatóban nem definiált nagybetűs kifejezések az ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak.

A Felhasználó a Honlapra történő látogatással kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja a személyes adatainak Szolgáltató által történő kezeléséhez a jelen Tájékoztatóban részletezett feltételek szerint.

Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a Honlapon. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására, melyről Felhasználót megfelelően értesíti.

 

I. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A HONLAP HASZNÁLATA SORÁN

A Honlap használata során a Felhasználó személyes adatai kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezése.

A hozzájárulást a Felhasználó a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatai önkéntes megadásával és a Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával adja meg. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, a Felhasználó kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

1.1          Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználónak kérdése, problémája van, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a Honlapon elhelyezett elérhetőségeken, illetve „Kapcsolat” menüponton keresztül kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval.

A Szolgáltató ebből a célból a Felhasználó Nevét és E-mail címét (az üzenetben esetleg megadott egyéb személyes adatokkal együtt) az adatközléstől számított 5 évig kezeli.

1.2          A Honlap látogatóinak adatai

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google Analytics végzi. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére az alábbi elérhetőségen: http://www.google.com/analytics/

1.3          A Honlap süti (cookie) kezelése

A Szolgáltató a Honlap használatának elemzése és ezáltal szolgáltatásainak javítása érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket (cookie) helyez el. A sütik célja általában, hogy információt gyűjtsenek, megjegyezzék a látogatók egyéni beállításait, megkönnyítsék a weboldalak használatát a felhasználók számára.

A Honlap ún. munkamenet (session) sütiket alkalmaz, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Felhasználók böngészhessék a Honlapot, használják annak funkciót, pl. többek között a Felhasználó által végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag a Felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a Felhasználó számítógépéről.

A sütik kezelésének jogalapja az Ekertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza. Amennyiben a süti elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat: Google Chrome Firefox Microsoft Internet Explorer 11 Microsoft Internet Explorer 10 Microsoft Internet Explorer 9 Microsoft Internet Explorer 8 Safari

 

II. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

III.           A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A személyes adatok biztonságos tárolása az Európai Unión belül, az IV. pontban megjelölt szerverszolgáltatónál történik.

A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

IV. AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő:

Név: Dabrónaki Dénes E.V.

Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 113./A ép. Fsz.2.

Nyilvántartási szám: 51973124

Adószám: 68596143-1-41

Telefonszám: +36-30-406-70-66

E-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Személyes adatok tárolására és szerverszolgáltatásra vonatkozó adatfeldolgozásra vonatkozó adatok:

Név: Magyar Hosting Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Web: https://online.mhosting.hu
E-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

V. FELHASZNÁLÓ JOGAI; JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 1. Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

A Felhasználó kérelmezheti, hogy a Szolgáltató

 • tájékoztassa személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatait helyesbítse,
 • személyes adatait törölje vagy zárolja.
 1. Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül, közérthető formában, írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatok jogellenes kezelése kerül megállapításra, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A Szolgáltató csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről.

 1. Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

Tiltás vagy korlátozás esetén a Szolgáltató nem tudja garantálni, illetve nem köteles a Szolgáltatás nyújtására. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 1. Kártérítés, jogorvoslat

A Szolgáltató az adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Felhasználóval szemben a Szolgáltató, mint adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szolgáltató köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, forduljon a Szolgáltatóhoz a IV. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Továbbá a NAIH-nál jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezhet az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: http://www.naih.hu

 1. Tájékoztató módosítása

Jelen Tájékoztatót a Szolgáltató a Honlapon tette közzé, ahol a mindenkor aktuális Tájékoztató folyamatosan elérhető. A Szolgáltató a jelen Tájékoztatót jogosult egyoldalúan módosítani, amelyről a Felhasználókat a Honlapon közzétett közleményben, valamint a regisztráció során megadott e-mail címükre küldött üzenetben tájékoztatja a módosítás hatályba lépését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal.

Kelt: Budapest, 2018.03.22.

Hatályos: 2018.05.23. napjától.

 

All rights reserved © 2021 Rider Driver Service || Request for driver: +36 30 246 30 06 || e-mail: info@ridersofor.hu