Adatkezelési Tájákoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ „RIDERSOFOR.HU” JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (A TOVÁBBIAKBAN: TÁJÉKOZTATÓ) CÉLJA, HOGY A WWW.RIDERSOFOR.HU WEBOLDALT (A TOVÁBBIAKBAN: HONLAP) LÁTOGATÓ (A TOVÁBBIAKBAN: FELHASZNÁLÓ) SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: INFOTV.) SZERINTI MEGFELELŐ TÁJÉKOZTATÁS ALAPJÁN TÖRTÉNJEN, AZAZ A FELHASZNÁLÓ TISZTÁBAN LEGYEN AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJÁVAL, CÉLJÁVAL, ANNAK IDEJÉVEL,

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
„RIDERSOFOR.HU”

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a www.ridersofor.hu weboldalt (a továbbiakban: Honlap) látogató (a továbbiakban:Felhasználó) személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:Infotv.) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján történjen, azaz a Felhasználó tisztában legyen az adatkezelés jogalapjával, céljával, annak idejével, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival és a jogorvoslati lehetőségeivel.

A Honlap üzemeltetője Dabrónaki Dénes E.V. (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő). A Szolgáltató elkötelezett a Felhasználó személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti a hatályos jogszabályokkal összhangban végzett adatkezelési tevékenységeit. Jelen Tájékoztatóban nem definiált nagybetűs kifejezések az ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak.

A Felhasználó a Honlapra történő látogatással kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja a személyes adatainak Szolgáltató által történő kezeléséhez a jelen Tájékoztatóban részletezett feltételek szerint.

Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a Honlapon. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására, melyről Felhasználót megfelelően értesíti.

 

I. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A HONLAP HASZNÁLATA SORÁN

A Honlap használata során a Felhasználó személyes adatai kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezése.

A hozzájárulást a Felhasználó a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatai önkéntes megadásával és a Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával adja meg. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, a Felhasználó kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

1.1          Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználónak kérdése, problémája van, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a Honlapon elhelyezett elérhetőségeken, illetve „Kapcsolat” menüponton keresztül kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval.

A Szolgáltató ebből a célból a Felhasználó Nevét és E-mail címét (az üzenetben esetleg megadott egyéb személyes adatokkal együtt) az adatközléstől számított 5 évig kezeli.

1.2          A Honlap látogatóinak adatai

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google Analytics végzi. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére az alábbi elérhetőségen: http://www.google.com/analytics/

1.3          A Honlap süti (cookie) kezelése

A Szolgáltató a Honlap használatának elemzése és ezáltal szolgáltatásainak javítása érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket (cookie) helyez el. A sütik célja általában, hogy információt gyűjtsenek, megjegyezzék a látogatók egyéni beállításait, megkönnyítsék a weboldalak használatát a felhasználók számára.

A Honlap ún. munkamenet (session) sütiket alkalmaz, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Felhasználók böngészhessék a Honlapot, használják annak funkciót, pl. többek között a Felhasználó által végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag a Felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a Felhasználó számítógépéről.

A sütik kezelésének jogalapja az Ekertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza. Amennyiben a süti elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat: Google Chrome Firefox Microsoft Internet Explorer 11 Microsoft Internet Explorer 10 Microsoft Internet Explorer 9 Microsoft Internet Explorer 8 Safari

 

II. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

III.           A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A személyes adatok biztonságos tárolása az Európai Unión belül, az IV. pontban megjelölt szerverszolgáltatónál történik.

A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

IV. AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő:

Név: Dabrónaki Dénes E.V.

Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 113./A ép. Fsz.2.

Nyilvántartási szám: 51973124

Adószám: 68596143-1-41

Telefonszám: +36-30-406-70-66

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyes adatok tárolására és szerverszolgáltatásra vonatkozó adatfeldolgozásra vonatkozó adatok:

Név: Magyar Hosting Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Web: https://online.mhosting.hu
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

V. FELHASZNÁLÓ JOGAI; JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 1. Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

A Felhasználó kérelmezheti, hogy a Szolgáltató

 • tájékoztassa személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatait helyesbítse,
 • személyes adatait törölje vagy zárolja.
 1. Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül, közérthető formában, írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatok jogellenes kezelése kerül megállapításra, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A Szolgáltató csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről.

 1. Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

Tiltás vagy korlátozás esetén a Szolgáltató nem tudja garantálni, illetve nem köteles a Szolgáltatás nyújtására. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 1. Kártérítés, jogorvoslat

A Szolgáltató az adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Felhasználóval szemben a Szolgáltató, mint adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szolgáltató köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, forduljon a Szolgáltatóhoz a IV. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Továbbá a NAIH-nál jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezhet az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.naih.hu

 1. Tájékoztató módosítása

Jelen Tájékoztatót a Szolgáltató a Honlapon tette közzé, ahol a mindenkor aktuális Tájékoztató folyamatosan elérhető. A Szolgáltató a jelen Tájékoztatót jogosult egyoldalúan módosítani, amelyről a Felhasználókat a Honlapon közzétett közleményben, valamint a regisztráció során megadott e-mail címükre küldött üzenetben tájékoztatja a módosítás hatályba lépését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal.

Kelt: Budapest, 2018.03.22.

Hatályos: 2018.05.23. napjától.

 

 

1. Preambulum

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a www.ridersofor.hu weboldalt üzemeltető Dabrónaki Dénes egyéni vállalkozó ( Székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 113/A ép. Fsz. 2., EV szám: 51973124, Adószám: 68596143-1-41, Kapcsolattartó:Dabrónaki Dénes, telefonszám:Mobil:+36 30 406 70 66, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) mint adatkezelő (továbbiakban: Üzemeltető) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Üzemeltető adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen felhasználási feltételekben található adatkezelési tájékoztató kizárólag a www.ridersofor.hu weboldal tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a www.ridersofor.hu weboldalról közvetlenül hozzáférhetőek.

Az Üzemeltető kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

 

2. Definíciók, rövidítések

Infotv.: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 2 hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

3. Az adatkezelés módjai

3.1. A 'www.ridersofor.hu' oldal megtekintése

Az Üzemeltető által üzemeltetett www.ridersofor.hu internetes honlap felkeresésével és az ott megjelölt telefonszámon történő megrendeléssel Ön személyes adatokat ad át számunkra. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Az Üzemeltető ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel, és legfeljebb 30 napig tárolja.

A www.ridersofor.hu oldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Alkalmazott cookie-k: Analitika, követés cookie; Webhelyen keresztüli követés; Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie. 3 A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben: hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Az Üzemeltető alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak cookie-k használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik a www.ridersofor.hu használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Felhasználó által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Felhasználó által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a www.ridersofor.hu Üzemeltetőjének a weboldal használatával kapcsolatban. A cookie-k tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a cookie által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IPcím) Google-hoz történő továbbítását és feldolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

3.2. A 'www.ridersofor.hu' weboldal alapján történő rendelés

Az Üzemeltető által üzemeltetett www.ridersofor.hu weboldalon keresztül nem lehet megrendelést leadni, hanem a weboldalon megjelenő telefonszámon lehet a megrendelést megadni a megrendeléshez szükséges személyes adatok megadásával. A megrendelés során kötelezően megadandó személyes adatok a Megrendelő neve, cím, ahol az autót fel kell venni, telefonszám, autótípus, és a könnyebb azonosítás érdekében esetleg a rendszám. Ezen adatok a megrendelés teljesítéséhez, a jogviszonyhoz szükségszerűen kapcsolódó adatok, ezen adatok nélkül az Üzemeltető nem nyújthatja szolgáltatásait, vagy Önnel nem tudna kapcsolatot tartani. Amennyiben Ön a sofőrszolgáltatást megrendeli, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a teljesítés érdekében a szükséges adatokat az Üzemeltető a sofőrnek, közreműködőjének átadja. Az 4 adatokhoz ezen felül a Weboldal üzemeltetőjével munkaviszonyban álló munkatársai, illetve a könyvelést végző megbízott személyek férhetnek hozzá.

 

4. Adatkezelés jogalapja, terjedelme, időtartama

4.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A §. , az 1995. évi CXIX. Törvény 3. §, valamint az Infotv. 5. § (1) a) bekezdése teremti meg, azaz az adatkezelésre az Ügyfél megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

4.2. Az adatkezelés terjedelme

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. A rendelés leadása során a jelen felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében az Üzemeltető felhasználja. A tudomására jutott adatokat az Üzemeltető harmadik személy számára – a sofőrön és az Üzemeltető könyvelését végző cégen kívül- nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

4.3. Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető a megadott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg Ön az adatkezeléshez a megrendelés alkalmával adott hozzájárulását vissza nem vonja. Az egyes rendelésekkel kapcsolatos személyes adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető. Az Üzemeltető köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt. 5 A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. Az Üzemeltető, mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

4.4. Adatok megadásának felelőssége

Az Üzemeltető a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

5. Az Ügyfél jogainak gyakorlása

Ön jogosult tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatkezelésről. Az Üzemeltető kérésére tájékoztatást ad az Ön általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Önre vonatkozó adatokat. Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását az Üzemeltetőnél kezdeményezheti a www.ridersofor.hu e-mail címen. Ön jogosult kérni továbbá az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése az Üzemeltetőhöz e-mailen, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre elküldött kérelemmel lehetséges.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Ön az Üzemeltető fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az Üzemeltető a 15 napos határidőt elmulasztja, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5., Telefon: +36 (1) 391-1400).

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

6. Adatbiztonság

Az Üzemeltető a személyes adatokat a Szervernet International Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u.18-22., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) szolgáltatónál található szervereken elektronikusan nem tárolja. A személyes adatokat papíron lefűzve tárolja.

A számlázási adatokat a székhelyén tárolja. Az Üzemeltető kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Üzemeltető törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

7. Egyéb szabályok

Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az Infotv. rendelkezései az irányadóak.

 

Minden jog fenntartva © 2021 Rider Sofőrszolgálat || Sofőr rendelés: +36 30 246 30 06 || e-mail: info@ridersofor.hu