Általános Szerződési Feltételek

 

 

I. A szerződő felek és a szerződés és tárgya:

  • Ügyfél (továbbiakban: Megrendelő)
  • Megbízott gépjárművezető (továbbiakban: Sofőr)
  • Diszpécser
  • Rider Sofőrszolgálat (adószám: ) (továbbiakban: Szolgáltató)

A Szolgáltató díj ellenében sofőrszolgálati tevékenységet nyújt a Megrendelő részére, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint.

A Szolgáltató a szolgáltatást alkalmazottai, megbízottjai illetve alvállalkozói útján gyakorolja. A Sofőr a Megrendelőt, a Megrendelő tulajdonában vagy használatában levő személygépjárművével a Megrendelő által megadott címről a Megrendelő által megjelölt címre, illetve címekre fuvarozza. Szolgáltató a Megrendelővel való kapcsolat felvételekor tájékoztatja a Megrendelőt a Sofőr megérkezésének várható idejéről.
Jelen szerződés keretében Megrendelőnek minősül az a személy, aki saját maga részére a sofőrszolgáltatást megrendeli, vagy aki részére - megbízása alapján - a sofőrszolgálati tevékenységet a Szolgáltatótól megrendelte.

A Szolgáltatót a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért a Szolgáltató honlapján (www.ridersofor.hu/arak) közzétett - teljesített szolgáltatásra vonatkozó - díjazás illeti meg. A díj az ÁFÁ-t tartalmazza. A Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, melyet minden esetben honlapján közzétesz.

A díjat a Megrendelő a célállomásra érkezéskor, a számla (nyugta) ellenében – egyéb megállapodás hiányában - készpénzben köteles megfizetni a Sofőrnek. A Sofőr a gépjármű kulcsait a díjfizetéssel egyidejűleg adja át a Megrendelő részére.

 

II. A szerződés időtartama és megszűnése:

Jelen szerződés a Megrendelő által kezdeményezett megrendeléssel, továbbá a Szolgáltató részéről szóbeli vagy írásbeli visszaigazolással együttesen és egyidejűleg lép hatályba.

A megrendelést követően a Szolgáltató az I. pontban meghatározott módon teljesíti a szolgáltatást, melynek végeztével a szerződés megszűnik.

 

A szolgáltatás megtagadása

Szolgáltatónak a megrendelés elfogadása után is joga van megtagadni a szolgáltatást, amennyiben az alább felsorolt körülmények közül bármelyik ezt indokolja:

  • a szolgáltatás teljesítése a hatályos jogszabályokba ütközne vagy ütközik (pl.: a szükséges okmányok nem állnak rendelkezésre, szállítható személyek száma nem összeegyeztethető a menetokmányban szereplővel, stb.)
  • a szolgáltatás teljesítésének időpontjában a gépjármű műszaki állapota, illetve felszereltsége nem megfelelő az adott út biztonságos lefolytatásához
  • a szolgáltatás teljesítése közben megállapítható a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetettsége (pl.: életet, testi épséget, egészséget, környezetet negatívan befolyásoló tényezők, garázda magatartás, fizetésképtelenség nyilvánvaló ténye, stb.)
  • a szolgáltatás teljesítését elháríthatatlan körülmények akadályozzák (pl.: nem megfelelő út- és időjárási viszonyok)

 

III. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

Szolgáltató vállalja, hogy nyitvatartási időben a szolgáltatáshoz tartózó diszpécser telefont (+36 30 246 30 06) a lehető legrövidebb idő alatt felveszi, illetve a vonal felszabadulása után a számát elküldő Érdeklődőt/Ügyfelet visszahívja, és rögzíti a megbízás létrejöttéhez szükséges adatokat (Utas neve, telefonszáma, kiindulási cím, végcím, autó gyártmánya- és típusa, autó rendszáma, esetleges kitérő(k) címe(i)).

A megrendelés felvétele után a kiszállási idő hozzávetőlegesen 30-40 perc Budapest területén belül, az agglomerációban illetve a vidéki térségekben egyedi a Budapesthez viszonyított távolsághoz mérten. Az éppen aktuális kiszállási időről a diszpécser fogja tájékoztatni a Megrendelőt, tehát a fent ismertetett kiszállási idők csak tájékoztató jellegűek.

A diszpécser a Sofőr érkezése előtt körülbelül 5 perccel, és igény esetén a megérkezésének tényéről is tájékoztatja a Megrendelőt. A kiszállási időt befolyásoló tényezők: erős forgalom, hatósági intézkedés, közlekedési baleset, rossz útviszonyok, útzár, műszaki hiba, stb. Valamely tényező fennállása esetén a kiállási idő kitolódhat, de ennek tényéről a diszpécser azonnal köteles tájékoztatni a Megrendelőt. Ezek a tényezők nem róhatók fel a Szolgáltatónak.

A Megrendelő rendelkezésére bocsátott Sofőr a defenzív vezetési elveket érvényesíti az út lefolytatása során, a KRESZ szabályait a Megrendelő és/vagy utasai biztatására sem szegheti meg. Az adott gépjármű vezetési technikájában alkalmazkodik a Megrendelő és/vagy utasai kéréséhez, amennyiben ez nem teremt balesetveszélyes helyzetet.

A Sofőr a Megrendelő által kért utat a Megrendelő igényeihez alkalmazkodva, de a legoptimálisabb útvonalon törekszik megtenni.

A Sofőr az út befejezésekor a Megrendelő utasításainak megfelelően köteles parkolni a gépjárművel, de ez kizárólag a forgalmi szabályokkal összeegyeztethető módon történhet.

 

IV. A Megrendelő kötelezettsége és jogai

A Megrendelő a szolgáltatás megrendeléskor nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadta jelen Szerződés tartalmát. Továbbá csak úgy veheti igénybe a Szolgáltatást, hogyha az nem ütközik a II. pontban foglaltakkal.

A Megrendelő köteles a szolgáltatás teljesüléséhez szükséges feltételeket biztosítani, és ezzel a Sofőr elindulását elősegíteni (pl.: a különböző indításgátlók kikapcsolása, stb.).

A Megrendelő köteles tudomásul venni, hogy a Sofőrt kísérő gyűjtő autó nem része a szolgáltatásnak, ezért azt a Megrendelő és utasai semmilyen körülmények között nem vehetik igénybe.

A Megrendelő jogosult az előzetesen leadott adatokat módosítani, de köteles az ezzel felmerülő többletköltséget megtéríteni.

A Megrendelő jogosult a megrendelés díjmentes lemondására a rendeléstől számított 10. percig, illetve amennyiben a Sofőr még nem érkezett meg a helyszínre. Lemondási szándékát minden esetben köteles a diszpécser felé jelezni.

Amennyiben a Megrendelő 10 percen túl, illetve a Sofőr kiindulási címre történő kiérkezése után kívánja lemondani az adott utat, úgy köteles kiegyenlíteni a kiszállási díjat, melynek mértékéről a Szolgáltató honlapján tájékozódhat (www.ridersofor.hu/arak). Ez esetben meg kell várnia a kiérkező Sofőrt, illetve a már helyszínen tartózkodó Sofőrnél lehetősége van a lemondott út kiszállási díjának rendezésére. A Sofőr erről a helyszínen nyugtát, illetve készpénzes számlát állít ki.

Ha a Megrendelő nem jelenik meg az előre egyeztetett időpontban és helyszínen, a kiérkezett Sofőr 10 perc várakozás után 50 forint/perc várakozási díjat számít fel, amelyet a Megrendelő köteles megtéríteni az aktuális fuvarra vonatkozó alap díjazáson felül.

 

V. Felelősségvállalás:

A Szolgáltató felelősséggel tartozik a sofőrszolgálati tevékenység ellátása során a Sofőr által szállított személygépjárműben keletkezett olyan kárért, mely bizonyíthatóan a Sofőrnek felróható okból következett be. Ebben az esetben Szolgáltató köteles megfizetni a személygépjárműre érvényes CASCO biztosítás önrészét. Amennyiben a Megrendelő érvényes CASCO biztosítással nem rendelkezik, Szolgáltató felelősségbiztosítása fedezetet nyújt a Sofőrnek felróható okból bekövetkezett kárra eseményenként legfeljebb 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forinting valamint 15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forint összeg erejéig egy évben. Ezen összeg feletti kár megtérítésére a Szolgáltató nem kötelezhető.

A Szolgáltató a káreseményt köteles a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a káresemény bekövetkeztétől számított két munkanapon belül bejelenteni a Generali Biztosító Zrt. szerződést kezelő részlegének. A Szolgáltató a Megrendelőnek minden szükséges adatot a rendelkezésére bocsát. A fenti kár kifizetésének feltétele a baleseti bejelentő és a baleseti jegyzőkönyv hiánytalan kitöltése, valamint - amennyiben a Sofőr a helyszínen felelősségét nem ismeri el -, a balesetre vonatkozó érvényes és jogerős rendőrségi határozat.
Szolgáltató felelősségvállalása nem terjed ki arra az esetre, ha a Sofőrnek felróható okból keletkezett káresemény következtében harmadik személy gépjárművében kár keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személy gépjárművében keletkezett kár megtérítése kizárólag a Megrendelő gépjárművének kötelező biztosításának terhére történik.

A Szolgáltató csak és kizárólag olyan kárért vállal felelősséget, amelyek bekövetkeztét a Megrendelő közvetlenül az esemény után, még annak helyszínén a Sofőrnek jelzi és egyben a Szolgáltató felé telefonon bejelenti.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás ideje alatt bekövetkező, a gépjármű műszaki állapotából eredő meghibásodásokért, valamint az olyan közlekedési szabálysértésekből vagy egyéb külső körülményekből eredő károkért, amelyek nem a Sofőr hibájából következtek be. Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a műszaki engedély és eredetiség vizsga érvényességéért, valamint a gépjárműben található tárgyakért.

A Megrendelő felelősséget vállal a személygépjármű műszaki állapota miatt a személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató vagyontárgyaiban, eszközeiben és más vagyontárgyakban okozott károkért. Továbbá köteles minden olyan költséget megtéríteni, melyek azért keletkeztek, mert a Megrendelő a jogszabályokban és jelen szerződésben foglaltakat nem tartotta be.

 

VI. Vegyes rendelkezések:

A Sofőrszolgálat a mindenkori Általános szerződési feltételeket honlapjának nyilvános felületén közzéteszi és telefonon történő tájékoztatással lehetővé teszi, hogy a jelen szerződés tartalmát Megrendelő megismerje. Megrendelő a sofőrszolgáltatás megrendelésével az Általános szerződési feltételeket elfogadja. Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A megbízás esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják. 

A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatok kezelésénél, feldolgozásánál és továbbításánál tiszteletben tartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak, azokat harmadik személynek nem adja át, kivétel ez alól a jogszabályokban meghatározott hatóságok, szervezetek részére történő megkeresést és kötelező adatszolgáltatást.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország Polgári törvénykönyve az irányadó (PTK 2013. évi V. tv. rendelkezései). Felek az esetleges vitás eseteket igyekeznek békésen rendezni, ennek ellehetetlenülése esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Rider Sofőrszolgálat

Budapest, 2017. november 07.

Minden jog fenntartva © 2021 Rider Sofőrszolgálat || Sofőr rendelés: +36 30 246 30 06 || e-mail: info@ridersofor.hu